Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We hebben ons privacy statement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. We willen u hierover graag duidelijk en transparant over informeren.
Shi-Nani Zorg verwerkt dagelijks informatie over personen. Shi-Nani Zorg houdt zich daarbij aan de wet. Shi-Nani Zorg respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk. In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens Shi-Nani Zorg verwerkt en voor welke doeleinden. Hoe Shi-Nani Zorg uw privacy beschermt, wat uw rechten zijn, wanneer uw gegevens worden verstrekt aan derden partijen. En hoe te handelen indien uw klachten heeft over uw privacy.
Shi-Nani Zorg gevestigd te Alpenrondweg 102 c, 1186 EA, te Amstelveen is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens.
Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot mevrouw T. Lam of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1. Waarom verzamelt Shi-Nani Zorg uw gegevens en waarvoor worden de gegevens gebruikt?
Wanneer u zorg aanvraagt bij Shi-Nani Zorg, verstrekt u aan ons verschillende persoonsgegevens. Uw gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitvoeren van de
zorg. Daarnaast kan Shi-Nani Zorg uw gegevens ook gebruiken voor zaken die voor ons van groot belang zijn zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen, het evalueren en
verbeteren van onze diensten en fraudepreventie. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Medewerkers mogen uw gegevens alleen inzien als ze die nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Dienstverlening
Om onze diensten aan u te kunnen verlenen hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Op deze manier kunnen wij uw aanvraag verwerken, contact met u opnemen, uitvoering geven aan de zorgovereenkomst en u op de hoogte houden van proces(sen).

Sollicitatieprocedure
Shi-Nani Zorg verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen
onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn
relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. De gegevens worden langer bewaard indien betrokken persoon daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft aan Shi-Nani Zorg.

2. Shi-Nani Zorg B.V./ d.d. 19 juli 2018/ TL/ AVG statement/ (revisiedatum)
Werknemers, ZZP’ers, Uitzendkrachten
Shi – Nani Zorg verwerkt ook persoonsgegevens van vaste medewerkers en flexibele medewerkers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en overeenkomst op basis van de
wettelijke grondslagen.

Externe Partijen
Shi-Nani Zorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derde partijen (externe-dienstverleners) mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken in het kader van het uitvoeren van de diensten. Zij mogen uw persoonsgegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Shi-Nani Zorg neemt in samenwerking met derde partijen passende maatregelen wat betreft beveiliging en privacy bij deze partijen en legt deze vast in verwerkersovereenkomsten. Shi-Nani Zorg verwacht van derde partijen dat zij minimaal hetzelfde privacy niveau handhaven als Shi-Nani Zorg. Shi- Nani Zorg zal nooit persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Heeft Shi-Nani Zorg een wettelijke grondslag om uw gegevens te verwerken?
Jazeker, Shi-Nani Zorg verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Uitvoering van een overeenkomst
Het leveren van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is om onze verplichtingen jegens u na te komen op grond van de
zorgovereenkomst of nakoming van wettelijke verplichtingen.

Met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen indien duidelijk is waar u uw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat het zorgkantoor in het kader van materiele controle gegevens bij ons opvraagt. Shi-Nani Zorg maakt afspraken met de ontvangers van uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Hoe beschermt Shi-Nani Zorg uw privacy, ook op het internet?
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Shi-Nani Zorg beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

3. Shi-Nani Zorg B.V./ d.d. 19 juli 2018/ TL/ AVG statement/ (revisiedatum)
Hoe lang bewaart Shi-Nani Zorg uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

Welke nieuwe rechten heeft u onder de nieuwe privacy wetgeving?
Onder de oude wetgeving had u als cliënt van Shi-Nani Zorg al het recht op inzage in en een afschrift van uw zorgdossier, en het recht op correctie van uw persoonsgegevens. Met de nieuwe privacywetgeving heeft u daarnaast het recht om:
o gegevens digitaal mee te nemen naar een andere zorgaanbieder;
o gegevens te laten wissen;
o rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage
U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van medewerkers. Inzage in uw dossier is gratis. U heeft ook recht op kopieën van uw medische gegevens. Wilt u meer dan één kopie van alle gegevens? Dan vragen we daarvoor een vergoeding. In sommige gevallen mag Shi-Nani Zorg uw verzoek om toegang tot uw dossier of een gedeelte daarvan weigeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de privacy van iemand anders wordt geschaad.

Het recht tot verbetering of aanvullen
Het correctierecht geeft u het recht om correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen. U kunt Shi-Nani Zorg vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt om correctie vragen als uw persoonsgegevens: feitelijk onjuist of onvolledig zijn. Het correctierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van indrukken, meningen en conclusies van medewerkers van Shi-Nani Zorg. Zo kunt u bijvoorbeeld wel een verkeerd adres aanpassen in uw dossier, maar niet uw diagnose. Ook mag u een Shi-Nani Zorg medewerker vragen om uw mening toe te voegen aan uw dossier, als u dit graag wilt.

Het recht om gegevens te wissen
Dit recht betekent dat u Shi-Nani Zorg mag vragen om gegevens uit uw dossier te wissen. Als u dit verzoek doet zal Shi-Nani Zorg zoveel mogelijk van uw gegevens wissen, tenzij specifieke gegevens (wettelijk) nodig blijven. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders. Of omdat de gegevens nodig zijn voor het blijven leveren van zorg. Vraagt u om vernietiging van uw gehele dossier? Dan heeft Shi-Nani Zorg 3 maanden de tijd om aan dit verzoek te voldoen. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u dat schriftelijk toelichten.

Het recht om overdracht van gegevens
Dit recht geeft u de mogelijkheid om persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Het recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers. De persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt, vallen onder dit recht. Dat geldt ook voor de gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Shi-Nani Zorg kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Shi-Nani Zorg uw gegevens wissen.

4. Shi-Nani Zorg B.V./ d.d. 19 juli 2018/ TL/ AVG statement/ (revisiedatum)
dienst of een apparaat.
Shi-Nani Zorg kan deze gegevens op uw verzoek elektronisch aanleveren aan uzelf of aan een andere zorgaanbieder. Hierna zal Shi-Nani Zorg uw gegevens wissen.

Heeft u klachten over uw privacy?
Als u een klacht heeft over hoe Shi-Nani Zorg met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met Shi-Nani Zorg of vul een klachtenformulier in. Zijn hierna uw zorgen nog niet weggenomen dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met Shi-Nani
Zorg:

Alpenrondweg 102C
1186 EA Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
020 789 4046

Shi-Nani Zorg behoudt zich het recht voor om deze privacy statement te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.